Step 1: PAGTUKOY SA INYONG PRIORITY GROUP

Pumili sa mga sumusunod upang malaman kung saan "Priority Group" kayo mapapabilang, kung walang mapipili, kayo ay mapapabilang sa priority-group na "Rest of Population".
Pagkatapos punan ang "Birthday" matutukoy kung kayo ay nabibilang sa "Senior Citizen" o mga batang may edad na 12 - 17 at 5-11.
Ayon sa inyong napili at sa inyong edad kayo ay napapabilang sa :


Step 2: IPAGPATULOY ANG PAGSAGOT SA MGA SUMUSUNOD


Personal Information :

Address :

Other Information :Step 3: ISUMITE ANG IYONG REHISTRO


By completing and submitting this form, you authorize the City Government of Olongapo to collect and process the data indicated in the form. You also understand that your personal information is protected by RA 10173, Data Privacy Act of 2012.


Lagyan ng check ang "I'm not a robot" bago i-click ang "Register"